PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
 • 500 661 572
 • Pon-Pt 9:00 - 16:00
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez GREAT-DESIGN Marcin Sienkiewicz ul. Wojtachowska 59/1, 16-010 Wasilków.

Definicje

 • Administrator - oznacza GREAT-DESIGN Marcin Sienkiewicz ul. Wojtachowska 59/1, 16-010 Wasilków, wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9661214547, REGON 200639954, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie powerled.pro
 • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Firma GREAT-DESIGN Marcin Sienkiewicz, reprezentowana przez Marcina Sienkiewicza, który jest Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
a) Za pośrednictwem formularza kontaktowego;
b) Z naszym Administratorem Danych Osobowych na adres: kontakt@powerled.pro

 

1. Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej? 

W związku z tym, że świadczymy swoim Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym zróżnicowane usługi, przetwarzamy Twoje dane w różnych celach i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te wiadomości odnosząc się do celu, w jakim będą przetwarzane Twoje dane.

Założenie Konta oraz uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisach

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, to znaczy adres e-mail oraz ustawione hasło.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust.1 lit. b RODO)

Usługi niewymagające założenia Konta

Rodzaje usług: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak: pytania do sprzedającego, wyceny, poradniki, porady telefoniczne.

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, którym posługujesz się kontaktując się z nami, numer telefonu, z którego kontaktujesz się z nami. 

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. (art. 6 ust.1 lit. b RODO)

Usługi wymagające założenia Konta

Rodzaje usług: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta Klienta, należą do nich: zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, reklamacje, rękojmia, dostawa.

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakładaniu Konta Klienta, takie jak adres e-mail, hasło. Dane potrzebne do utworzenia Twojego zamówienia i realizacji oraz wysyłki, takie jak: Imię i Nazwisko, adres, numer telefonu podany na Serwisie allegro.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust.1 lit. b RODO)

 

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane zawarte na Twoim Koncie Klienta, takie jak: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Wykorzystujemy również dane dotyczące zgłaszanej szkody, historii zakupów oraz danych dołączonych do wniosku.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. b RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług.

 

3. Komu udostępniamy Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy: są to firmy kurierskie InPost oraz DPD i Poczta Polska, które zajmują się dostarczeniem zakupionego towaru do Twojego domu, w tym celu przetwarzamy Twoje Imię i Nazwisko, adres, oraz numer telefonu kiedy jest wymagany dla dostawy. 

Platforma sprzedażowa: serwisy sprzedażowe – allegro. W tym celu przetwarzane są Twoje dane, które zostały przez Ciebie udostępnione podczas rejestracji.

 

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych:  imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

 

5. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym lub drogą elektroniczną na adres kontakt@powerled.pro. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta, po zalogowaniu się do Serwisu.

Prawo do wycofania zgody: Masz prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Sklepu Internetowego, jak również podczas korzystania z usług nieodpłatnych, korzystania z usługi Newsletter.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie  żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust.3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych: przysługuje Ci prawo aby w dowolnym momencie żądać zaprzestania wykorzystania Twoich danych osobowych, Administratorowi nie wolno w tym wypadku kontynuować przetwarzania danych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych i uzasadnionych podstaw, które będą ponad Twojej, prawnej wolności, lub w wypadki dochodzenia i obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych: masz prawo żądać usunięcia wszystkich Twoich danych z Serwisów, lub do usunięcia niektórych danych. W wypadku żądania całkowitego usunięcia danych będziemy traktować żądanie równoznacznie z usunięciem Konta Klienta. 
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

- wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

- Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

- Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

- gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

-  gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

- gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych: masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz dostępu do informacji w jakich celach je przetwarzamy. Ponadto możesz uzyskać informacje dotyczące:

- kategorii przetwarzanych danych;

- informacje o odbiorcach, osobach trzecich, którym dane zostały udostępnione;

- w miarę możliwości, planowanego czasu przechowywania danych;

- możliwości usunięcia, ograniczenia dostępu, ograniczenia wykorzystania Twoich danych przed Administratora;

- możliwości dostarczenia Tobie kopii przechowywanych danych osobowych drogę elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych: Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w ustawieniach swojego Konta Klienta. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

6. Pliki Cookie

Strony internetowe korzystają częściowo z tak zwanych plików cookie. Nie powodują one żadnych szkód na Państwa komputerze ani też nie zawierają wirusów. Ich celem jest zwiększanie przystępności naszej witryny dla użytkownika, a także poprawa jej sprawności oraz bezpieczeństwa Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane do Państwa komputera i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość ze stosowanych przez nas plików cookie to tzw. „cookie sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Pozostałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa komputerze do momentu ich usunięcia. Dzięki nim jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa przeglądarkę podczas kolejnych odwiedzin naszej witryny.

W ustawieniach swojej przeglądarki mogą Państwo wybrać opcję informowania o zapisaniu plików cookie oraz zezwolić na ich stosowanie tylko w danym przypadku, całkowicie ograniczyć ich zapisywanie lub określić wyjątki od tej reguły, a także aktywować automatyczne usuwanie w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej witryny.

 

7. Newsletter

W celu subskrypcji newslettera dostępnego na stronie muszą Państwo podać nam swój adres e-mail oraz informacje, które umożliwią nam zweryfikowanie, czy rzeczywiście należy on do Państwa oraz czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie będą gromadzone. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesyłania Państwu żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera można cofnąć w dowolnym momencie, przykładowo za pośrednictwem linka służącego do rezygnacji z newslettera dostępnego w treści newslettera.

 

KONTAKT:

 • Great-Design
  Marcin Sienkiewicz
  Wojtachowska 59/1
  16-010 Wasilków
  NIP: 9661214547
 • E-mail: kontakt@powerled.pro
 • Telefon: 500 661 572

 

Administrator Danych Osobowych:

Marcin Sienkiewicz

Wojtachowska 59/1

16-010 Wasilków


Przejdź do strony głównej
Copyright by:Powerled.pro Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ